Analiza sitowa

Analiza sitowa czyli określenie składu granulometrycznego gruntu jest laboratoryjną metodą badania uziarnienia gruntów.

/Uwaga: grunty spoiste i piaski pylaste podawane są dodatkowo analizie areometrycznej w celu określenia udziału frakcji poniżej 0,063 mm/

Metoda sitowa polega na przesianiu próbki gruntu przez zestaw sit o wymiarach oczek od 4 mm do 0,063 mm.

Przykładowo, zestaw sit zalecany przez normę gruntową PN-B-04481 to sita o oczkach:

40,0 mm,
10,0 mm,
2,00 mm,
1,00 mm,
0,50 mm,
0,25 mm,
0,100 mm,
0,063 mm.

Przykładowy zestaw sit

Ważąc zatrzymane części gruntu na poszczególnych sitach możemy określić procentową zawartość poszczególnych frakcji wg wzoru:.

gdzie:

z = procentowa zawartość frakcji

mf= masa danej frakcji

mp = masa całej próbki gruntu

Wyniki przesiewu przedstawia się na wykresie krzywej uziarnienia.

Poniżej przykładowe wykresy różnych gruntów:

A)

 

a. glina pylasta zwięzła,

b. glina,

c. pospółka gliniasta,

d. piasek średni,

e. grunt kamienisty.

B)

Frakcje:

Kamienista: 0

Żwirowa: 1,1%

Piaskowa: 71,8%

Pyłowa i iłowa: 27,0%

Klasyfikacja: piasek drobny z domieszką piasku gliniastego

d10 : 0,002391 [mm]

d60 : 0,194544 [mm]

U: 81,356521

Współczynnik filtracji:

USBSC k10 : 0,000049 [cm/s]

Seelheima k10 : 0,009524 [cm/s]

Wykres krzywej uziarnienia jest wykorzystywany do:

a) klasyfikacji gruntu,

b) wyliczenia wskaźnika różnoziarnistości

Cu = d60 / d10

gdzie:

Cu = wskaźnik różnoziarnistości (im mniejszy jest ten wskaźnik tym grunt jest bardziej jednorodny, im wskaźnik jest większy tym grunt jest bardziej wielofrakcyjny),

d60 = średnica cząstek, które wraz z mniejszymi stanowią 60% masy próbki gruntu,

d10 = średnica cząstek, które wraz z mniejszymi stanowią 10% masy próbki gruntu.

W zależności od wskaźnika różnoziarnistości Cu grunty mogą być:

– równoziarniste: 1 =< Cu =< 5 (np. piaski wydmowe, lessy),

– różnoziarniste: 5 < Cu =< 15,

– bardzo różnoziarniste: Cu > 15 (np. gliny zwałowe, pospółki).

c) wyliczenia współczynnika filtracji.