Geotechnika

Opinie i ekspertyzy geotechniczne.

Dokumentacje geotechniczne ustalające warunki posadowienia obiektów budowlanych.

Nadzory geotechniczne na budowach.

Wykrywanie przyczyn spękań budynków.

Weryfikacje dokumentacji geotechnicznych.

Hydrogeologia

Poszukiwanie wód podziemnych.

Projekty robót i dokumentacje hydrogeologiczne.

Projektowanie i montaż piezometrów.

Pobieranie prób wód gruntowych do szczegółowych badań laboratoryjnych.

Projekty robót dla pomp ciepła.

Badania laboratoryjne

Wilgotności naturalnej.
Wilgotności optymalnej.
Konsystencji gruntu.
Zawartości węglanów.
Zawartości części organicznych.
Analizy uziarnienia.
Analizy areometryczne.
Wytrzymałości na ścinanie.
Wskaźnika piaskowego.

Badania terenowe

Wiercenia ręczne i mechaniczne.

Sondowania dynamiczne (DPL, DPM, DPH, DPSH, ITB-ZW).

Sondowania statyczne (CPT, CPTU).

Pobieranie prób gruntów i wód gruntowych.

Wykonywanie odkrywek fundamentów.

Sprawdzanie nośności podłoża gruntowego.

Ochrona środowiska

Określanie warunków gruntowo-wodnych dla przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wiercenia oraz badania gruntu określające strefę zanieczyszczonego podłoża gruntowego.

Projekty wzmocnień podłoża gruntowego w zakresie:

Wymiany gruntów słabonośnych w podłożu.

Kolumn formowanych w gruntach słabonośnych.

Stabilizacji podłoża gruntowego.

Dogęszczenia podłoża gruntowego.

Konsolidacji podłoża gruntowego.

Wzmocnień podstaw nasypów geosyntetykami.

Platform roboczych pod ciężki sprzęt budowlany.

Analizy stateczności skarp nasypów i wykopów

Określanie współczynnika stateczności globalnej skarp.

Projektowanie konstrukcji oporowych podpierających skarpy nasypów i wykopów.

Projektowanie zbrojenia skarp nasypów geosyntetykami.

Projektowanie przeciwerozyjnego umocnienia powierzchni skarp.