Geotechnika

Opinie i ekspertyzy geotechniczne.

Dokumentacje geotechniczne ustalające warunki posadowienia obiektów budowlanych.

Nadzory geotechniczne na budowach.

Wykrywanie przyczyn spękań budynków.

Weryfikacje dokumentacji geotechnicznych.

Hydrogeologia

Poszukiwanie wód podziemnych.

Projekty robót i dokumentacje hydrogeologiczne.

Projektowanie i montaż piezometrów.

Pobieranie prób wód gruntowych do szczegółowych badań laboratoryjnych.

Projekty robót dla pomp ciepła.

Badania laboratoryjne

Badania terenowe

Wiercenia ręczne i mechaniczne.

Sondowania dynamiczne (DPL, DPM, DPH, DPSH, ITB-ZW).

Sondowania statyczne (CPT, CPTU).

Pobieranie prób gruntów i wód gruntowych.

Wykonywanie odkrywek fundamentów.

Sprawdzanie nośności podłoża gruntowego.

Ochrona środowiska

Określanie warunków gruntowo-wodnych dla przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wiercenia oraz badania gruntu określające strefę zanieczyszczonego podłoża gruntowego.

Projekty wzmocnień podłoża gruntowego w zakresie:

Wymiany gruntów słabonośnych w podłożu.

Kolumn formowanych w gruntach słabonośnych.

Stabilizacji podłoża gruntowego.

Dogęszczenia podłoża gruntowego.

Konsolidacji podłoża gruntowego.

Wzmocnień podstaw nasypów geosyntetykami.

Platform roboczych pod ciężki sprzęt budowlany.

Analizy stateczności skarp nasypów i wykopów

Określanie współczynnika stateczności globalnej skarp.

Projektowanie konstrukcji oporowych podpierających skarpy nasypów i wykopów.

Projektowanie zbrojenia skarp nasypów geosyntetykami.

Projektowanie przeciwerozyjnego umocnienia powierzchni skarp.