Gęstość objętościowa gruntu – metoda wagowo-objętościowa

Gęstość objętościowa gruntu, metoda wagowo-objętościowa

(ang. bulk density of soil, niem. Lagerungsdichte des Bodens)

Gęstość objętościowa gruntu ( ρ ) jest to stosunek całkowitej masy próbki gruntu ( m ) do całkowitej objętości ( V ).

Wzór na gęstość objętościową gruntu:

ρ = m / V [g/cm3]

gdzie:

ρ – gęstość objętościowa gruntu, [g/cm3],

m – masa próbki gruntu [g],

V – całkowita objętość próbki [cm3], zmierzona w pierścieniu lub cylindrze.

Wartość gęstości objętościowej gruntów ulega zmianie:

a. dla gruntów niespoistych: ROŚNIE przy wzroście zagęszczenia i wzroście wilgotności (wzrost wilgotności do poziomu wilgotności optymalnej),

b. dla gruntów spoistych: MALEJE przy wzroście wilgotności.

Spotykane wartości gęstości objętościowej gruntów dla różnych rodzajów gruntów:

lp

rodzaj gruntu

gęstość objętościowa gruntów (ρ) [g/cm3]

1

niespoiste

1,5-2,1

2

spoiste

1,7-2,25

3

organiczne (namuły, gytie, torfy)

0,8-1,6