Gęstość objętościowa szkieletu gruntowego

Gęstość objętościowa szkieletu gruntowego (ρd) – jest to stosunek masy szkieletu gruntowego (ms) w próbce gruntu do objętości (V) próbki (razem z porami).

Wzór na gęstość objętościową szkieletu gruntowego:

ρd = ms / V = (100 * ρ) / (100 + w) [g / cm-3]

gdzie:

ρd – gęstość objętościowa szkieletu gruntowego [g/cm-3],

ms – masa próbki gruntu wysuszonej w temperaturze 105-110 oC [g],

V – objętość próbki gruntu przed wysuszeniem [cm3],

ρ – gęstość objętościowa gruntu [g/cm-3],

w – wilgotność gruntu [%].