Granica plastyczności – metoda wagowa

W przyrodzie grunty spoiste w zależności od intensywności współdziałania gruntu z wodą występują w trzech typach konsystencji:

a. zwartej,

b. plastycznej,

c. płynnej.

W ramach poszczególnych konsystencji wyróżnia się następujące stany gruntów:

Konsystencja

Stan gruntu

symbol

Wilgotność naturalna gruntu w relacji do wilgotności odpowiadającej granicom konsystencji

Zwarta

Zwarty

zw

w <= ws

ws< w <= wp

Półzwarty

pzw

Plastyczna

Twardoplastyczny

tpl

wp< w <= wL

Plastyczny

Pl

Miękkoplastyczny

mpl

Płynna

Płynny

wL< w

gdzie:

w – wilgotność naturalna,

ws – wilgotność granicy skurczalności,

wp – wilgotność granicy plastyczności,

wL – wilgotność granicy płynności

Granica plastyczności gruntu jest to najniższa wilgotność (wyrażona w procentach) jaką ma grunt na granicy stanu twardoplastycznego i półzwartego (grunt jest wciąż jeszcze plastyczny).

Na granicy plastyczności wałeczek gruntu, w trakcie jego wałeczkowania na dłoni, ulega pęknięciu przy grubości (średnicy) 3 mm lub podniesiony za jeden koniec ulega rozpadowi na kilka części.

Naczynka z wałeczkami gruntu waży się i następnie suszy w suszarce do stałej masy w celu oznaczenia wilgotności.

Wzór na oznaczenie wilgotności przy granicy plastyczności – metoda wagowa:

gdzie:

wp – wilgotność granicy plastyczności, [%],

mmt – masa naczynka z gruntem wilgotnym, [g],

mst – masa naczynka z gruntem suchym, [g],

mt – masa naczynka pustego, [g].