Oznaczenie zawartości części organicznych – metoda utleniania części organicznych nadtlenkiem wodoru

Badanie zawartości materii organicznej w próbce gruntu dotyczy określenia ilości węgla w substancji organicznej. Badanie takie polega na utlenianiu węgla do dwutlenku węgla (CO2).

Utlenianie węgla dokonuje się na drodze:

a. prażenia próbki,

bądź

b. kontaktu próbki z wodą utlenioną,

bądź

c. gotowania próbki w środowisku silnie kwaśnym (kontakt próbki z dwuchromianem potasu K2Cr2O7 i kwasem siarkowym H2SO4, jest to tzw. metoda Tiurina).

Metoda utleniania części organicznych nadtlenkiem wodoru polega na podgrzewaniu (w temperaturze 60 oC przez ok. 3 godziny) i następnie gotowaniu mieszaniny gruntu i 30% roztworu wody utlenionej. Po gotowaniu próbki uzyskaną zawiesinę suszy się i waży.

Zawartość części organicznych (Iom) wylicza się wg wzoru:

Iom = [(mst – mu)/(mst– mt)] x 100,

gdzie:

Iż – zawartość części organicznych w %,

mst – masa zlewki z próbka gruntu po wysuszeniu do stałej masy [g],

mu – masa zlewki z próbką po utlenieniu części organicznych i wysuszeniu [g],

mt – masa suchej zlewki [g].