Oznaczenie zawartości węglanu wapnia – metodą Scheiblera

Metoda Scheiblera (metoda objętościowa) jest sposobem określania ilości węglanu wapnia w próbce gruntu na podstawie zmierzonej objętości dwutlenku węgla, jaki powstaje w trakcie reakcji zawartego w gruncie węglanu wapnia CaCo3 z roztworem 10% kwasu solnego HCL.

Reakcja chemiczna:

CaCO3 + 2HCL -> CaCL2 + H2CO3 + H2O + CO2

Zawartość węglanu wapnia (CaCO3 %) wylicza się wg wzoru:

CaCO3 [%] = ((Q*a) / m) * 100%,

gdzie:

Q – objętość wydzielonego CO2 [cm3],

a – współczynnik odczytany z tabeli (patrz poniżej) = ilość miligramów CaCO3 jaki jest potrzebny, aby w danych warunkach ciśnienia i temperatury wydzielić 1 cm3 CO2 [mg],

m – masa próbki gleby [g].

a =