Projekty robót geologicznych

Firma Transprojekt Geotechnika Sp. z o.o. świadczy kompleksowe usługi geologiczne (geologia inżynierska oraz geotechnika). W ofercie posiadamy wykonywanie wszystkich możliwych opracowań geologicznych i hydrogeologicznych:

 • Projektów Robót Geologicznych
 • Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskich
 • Dokumentacji Geotechnicznych
 • Opinii Geotechnicznych
 • Dokumentacji Badań Podłoża Gruntowego
 • Projektów Geotechnicznych
 • Projektów stateczności skarp
 • Projektów Wzmocnień Podłoża Gruntowego
 • Dokumentacji Hydrogeologicznych
 • Operatów Wodnoprawnych

Czym jest projekt robót geologicznych?

Projekt robót geologicznych to dokument przedstawiający uwarunkowania techniczne oraz formalne zaplanowanych robót (badania geologiczne), które posłużą do sporządzenia dokumentacji geologicznej (hydrogeologicznej lub geologiczno – inżynierskiej). Jest on niezbędny w przypadku, gdy inwestycja będzie należeć do III kategorii geotechnicznej lub II kategorii geotechnicznej w złożonych warunkach gruntowych.

Wymóg przygotowywania projektu robót geologicznych oraz kwestie formalne dokumentu określa:

 • Ustawa z dn. 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze – (tekst jednolity Dz. U. 2017, poz. 2126),
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288 z 2011 r., poz. 1696 ze zm. Dz. U. z 2015 r. poz. 964);

Co zawiera projekt robót geodezyjnych?

Każdy przygotowywany dokument zawiera:

 • parametry techniczno – budowlane projektowanej inwestycji,
 • określenie celu badwaczego,
 • wykaz opracowań archiwalnych, kartograficznych oraz literatury.
 • charakterystykę obszaru badań,
 • opis budowy geologicznej oraz warunków hydrogeologicznych i hydrograficznych,
 • określenie sposobu rozwiązania celu badawczego,
 • określenie wpływu projektowanej inwestycji na środowisko
 • załączniki graficzne (mapy topograficzne, plany sytuacyjne, specjalistyczne mapy geologiczne i hydrogeologiczne)

Zatwierdzenie projektu robót geodezyjnych

Do zatwierdzenia Projektu Robót Geologicznych (PRG) należy przedłożyć dwa egzemplarze do odpowiedniego organu administracji geologicznej (starosta, marszałek lub minister właściwy ds. środowiska). Wraz z PRG należy złożyć odpowiedni wniosek oraz potwierdzenie opłaty skarbowej.

Organ administracji geologicznej w ciągu miesiąca wydaje decyzję o zatwierdzeniu/niezatwierdzeniu PRG lub wezwanie do wykonania poprawek. Decyzja ta trafia do inwestora drogą pocztową.

Decyzja uprawomocnia się w ciągu 2 tygodni. Gdy upłynie ten termin, inwestor powinien przedłożyć do odpowiedniego organu administracji geologicznej zgłoszenie wejścia w teren wraz z nr decyzji zatwierdzającej Projekt Robót Geologicznych. Urząd może oddelegować pracownika do kontrolowania postępu i wykonywania robót zgodnie  z zatwierdzonym PRG.