Stopień zagęszczenia

Stopień zagęszczenia (ang. relative density index, niem. Dichteindex)

Stopień zagęszczenia (ID) gruntów jest miarą zagęszczenia gruntów niespoistych (sypkich).

Stopień zagęszczenia jest to stosunek zagęszczenia jakie posiada dany grunt w stanie naturalnym (in situ) do zagęszczenia maksymalnego jakie jest możliwe do uzyskania w laboratorium.

Stopień zagęszczenia liczy się wg wzoru:

gdzie:

ID – stopień zagęszczenia [ – ],

Vmax – objętość danego gruntu najbardziej luźnego (luźno usypany suchy grunt w warunkach laboratoryjnych) [m3],

V – objętość danego gruntu w stanie naturalnym [m3],

Vmin – objętość danego gruntu najbardziej zagęszczonego (w warunkach laboratoryjnych) [m3],

Vpmax – objętość maksymalna por [m3],

Vp – objętość por w stanie naturalnym [m3],

Vpmin – objętość minimalna por [m3],

Vd – objętość szkieletu gruntowego [m3],

emax – wskaźnik porowatości maksymalnej przy najluźniejszym ułożeniu ziaren gruntu [-] => w takich warunkach gęstość objętościowa jest minimalna (ρdmin),

e – wskaźnik porowatości gruntu w stanie naturalnym [-],

emin – wskaźnik porowatości minimalnej przy maksymalnym zagęszczeniu gruntu [-] => w takich warunkach gęstość objętościowa jest maksymalna (ρdmax),

ρdmax maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego [g/cm-3],

ρd gęstość objętościowa szkieletu gruntowego w stanie naturalnym [g/cm-3],

ρdmin minimalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego [g/cm-3],

Rozróżnia się cztery stany zagęszczenia gruntów niespoistych:

lp

Stan zagęszczenia gruntu

Symbol

Stopień zagęszczenia ID

1

Luźny

ln

0,00 – 0,33

2

Średnio zagęszczony

szg

0,34 – 0,67

3

Zagęszczony

zg

0,68 – 0,80

4

Bardzo zagęszczony

bzg

0,81 – 1,00