Wskaźnik plastyczności

Wskaźnik plastyczności (ang: plasticity index) wskazuje na plastyczne właściwości gruntu, tj. wskazuje ile wody jest w stanie wchłonąć grunt przy przejściu ze stanu półzwartego w stan płynny.

Wskaźnik plastyczności (Ip) to różnica pomiędzy granicą płynności i plastyczności:

Ip = wL – wP

gdzie:

Ip – wskaźnik plastyczności (%)

wL – granica płynności (%)

wP – granica plastyczności (%)

Ip <= 1% – grunt niespoisty (symbol: ns),

Ip > 1% – grunt spoisty (symbol: s),

Podział gruntów spoistych w zależności od wskaźnika plastyczności:

lp

Wskaźnik plastyczności I(%)

Zawartość frakcji iłowej (o średnicy mniejszej od 0,002 mm) (%)

Rodzaj spoistości

symbol

1

1<Ip<=10

2-10

mało spoisty

ms

2

10<Ip<=20

11-20

średnio spoisty

ss

3

20<Ip<=30

21-30

zwięzło spoisty

zs

4

30<Ip

31-100

bardzo spoisty

bs

Im większa jest wartość wskaźnika plastyczności, tym grunt jest bardziej plastyczny.

Grunty o bardzo niskiej wartości wskaźnika plastyczności bardzo łatwo upłynniają się.