Wykaz badań wykonywanych przez Transprojekt Geotechnika Sp. z o. o.

Lp

Nazwa badaniaNorma/ uregulowania badaniaOpis

1

Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów: analiza makroskopowaPN-B-04481:1988
PN-EN ISO 14688
Oznaczanie i klasyfikacja gruntów na podstawie:
a. wymiaru ziarna frakcji głównej
i drugorzędnej,

b. spoistości-plastyczności,
c. zawartości części organicznej.

2

Skład granulometryczny: analiza sitowaPN-B-04481:1988
PKN-CEN ISO/TS 17892-4: 2009
PN-EN ISO 17892-4: 2017-01
 

2

Badanie wytrzymałości na ścinanie w aparacie trójosiowego ścinania.PN-B-04481 
3Wodoprzepuszczalność – współczynnik filtracji wg metody przeliczeniowej z krzywej przesiewuBN-76/8950-03 
4Wodoprzepuszczalność – wskaźnik wodoprzepuszczalności gruntów niespoistychPN-55/B-04492 
5Wodoprzepuszczalność – współczynnik filtracji gruntów spoistych w edometrzePKN-CEN ISO/TS 17892-11 
6Skład granulometryczny: analiza areometrycznaPN-B-04481:1988
PN-EN ISO 17892-4:2017-01
PKN-CEN ISO/TS 17892-4: 2009
 
7Wilgotność naturalna: metoda wagowaPN-B-04481:1988
PKN-CEN ISO/TS 17892-1:2009
PN-EN ISO 17892-1:2015-02
 
8Gęstość objętościowa gruntu, metoda wagowo-objętościowaPN-B-04481: 1988
PKN-CEN ISO/TS 17892-2-2009
PN-EN ISO 17892-2:2015-02
 
9Oznaczenie straty masy przy prażeniu – metoda wagowaPN-B-04481:1988
PN-EN 1997-2:2009
 
10Oznaczenie zawartości części organicznych- metoda utleniania części organicznych nadtlenkiem wodoruPN-B-04481:1988 
11Oznaczenie zawartości węglanu wapnia – metoda Scheiblera  
12Gęstość objętościowa szkieletu gruntowegoPN-B-04481:1988 
13Stopień zagęszczeniaPN-B-04481:1988 
14Gęstość objętościowa maksymalna i minimalna gruntu niespoistego: metoda wagowo-objętościowaPN-B-04481:1988 
15Granica plastyczności: metoda wagowaPN-B-04481:1988
PKN-CEN ISO/TS 17892-12: 2009
 
16Granica skurczalności: metoda objętościowo-wagowaPN-B-04481:1988 
17Granica płynności: metoda wagowaPN-B-04481:1988
PKN-CEN ISO/TS 17892-12: 2009
 
18Parametry stanu i konsystencjiPN-B-04481:1988
PKN-CEN ISO/TS 17892-12: 2009
 
19Wskaźnik plastycznościPN-EN ISO 14688-1:2018-05 
20Wilgotność optymalna i maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego: metoda aparatu ProctoraPN-B-04481:1988 
21Wskaźnik zagęszczeniaBN-8931-12: 1977
PN-S-02205: 1998
 
22Wskaźnik piaskowy: metoda cylindraPN-EN 933-8+A1: 2015-07 
23Wytrzymałość na ściskanie mieszanek związanych spoiwami hydraulicznymiPNS-96012
PN-EN 14227-1