Wykaz badań wykonywanych przez Transprojekt Geotechnika Sp. z o. o.

Lp

Nazwa badania

Norma/ uregulowania badania

Opis

1

Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów: analiza makroskopowa

PN-B-04481:1988
PN-EN ISO 14688

Oznaczanie i klasyfikacja gruntów na podstawie:
a. wymiaru ziarna frakcji głównej
i drugorzędnej,

b. spoistości-plastyczności,
c. zawartości części organicznej.

2

Skład granulometryczny: analiza sitowa

PN-B-04481:1988
PKN-CEN ISO/TS 17892-4: 2009
PN-EN ISO 17892-4: 2017-01

 

3

Wodoprzepuszczalność – współczynnik filtracji wg metody przeliczeniowej z krzywej przesiewu

BN-76/8950-03

 

4

Wodoprzepuszczalność – wskaźnik wodoprzepuszczalności gruntów niespoistych

PN-55/B-04492

 

5

Wodoprzepuszczalność – współczynnik filtracji gruntów spoistych w edometrze

PKN-CEN ISO/TS 17892-11

 

6

Skład granulometryczny: analiza areometryczna

PN-B-04481:1988
PN-EN ISO 17892-4:2017-01
PKN-CEN ISO/TS 17892-4: 2009

 

7

Wilgotność naturalna: metoda wagowa

PN-B-04481:1988
PKN-CEN ISO/TS 17892-1:2009
PN-EN ISO 17892-1:2015-02

 

8

Gęstość objętościowa gruntu, metoda wagowo-objętościowa

PN-B-04481: 1988
PKN-CEN ISO/TS 17892-2-2009
PN-EN ISO 17892-2:2015-02

 

9

Oznaczenie straty masy przy prażeniu – metoda wagowa

PN-B-04481:1988
PN-EN 1997-2:2009

 

10

Oznaczenie zawartości części organicznych- metoda utleniania części organicznych nadtlenkiem wodoru

PN-B-04481:1988

 

11

Oznaczenie zawartości węglanu wapnia – metoda Scheiblera

  

12

Gęstość objętościowa szkieletu gruntowego

PN-B-04481:1988

 

13

Stopień zagęszczenia

PN-B-04481:1988

 

14

Gęstość objętościowa maksymalna i minimalna gruntu niespoistego: metoda wagowo-objętościowa

PN-B-04481:1988

 

15

Granica plastyczności: metoda wagowa

PN-B-04481:1988
PKN-CEN ISO/TS 17892-12: 2009

 

16

Granica skurczalności: metoda objętościowo-wagowa

PN-B-04481:1988

 

17

Granica płynności: metoda wagowa

PN-B-04481:1988
PKN-CEN ISO/TS 17892-12: 2009

 

18

Parametry stanu i konsystencji

PN-B-04481:1988
PKN-CEN ISO/TS 17892-12: 2009

 

19

Wskaźnik plastyczności

PN-EN ISO 14688-1:2018-05

 

20

Wilgotność optymalna i maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego: metoda aparatu Proctora

PN-B-04481:1988

 

21

Wskaźnik zagęszczenia

BN-8931-12: 1977
PN-S-02205: 1998

 

22

Wskaźnik piaskowy: metoda cylindra

PN-EN 933-8+A1: 2015-07

 

23

Wytrzymałość na ściskanie mieszanek związanych spoiwami hydraulicznymi

PNS-96012
PN-EN 14227-1